PODWYKONAWCY

Podwykonawca to Podmiot świadczący usługi na rzecz swojego Wykonawcy, inny niż Inwestor.

W branży budowlanej Podwykonawca wykonuję usługę budowlaną wykazaną w załączniku nr 14 do Ustawy o podatku od towarów i usług – VAT. Usługa podwykonawstwa jest wykonywana na rzecz innego Zleceniodawcy, nie Inwestora.

W przypadku tzw. ” łańcuszka” Podwykonawców tej samej usługi budowlanej, obciążeniem odwrotnym będzie objęty każdy z Podwykonawców świadczący usługi na rzecz innego Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy.

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY (załącznik nr 14 do ustawy o VAT)

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług)

1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów symbol PKWiU cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)

2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii rozdzielczych telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich

22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie

31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35 43.34.10.0 Roboty malarskie

36 43.34.20.0 Roboty szklarskie

37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie

45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

źródło: SEJM, FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA