Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Fundacji Praw Budowlańca z siedzibą we Wrocławiu.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy Fundacja Praw Budowlańca / GeneralniWykonawcy.pl

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Fundację Praw Budowlańca. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Fundacji Praw Budowlańca, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Fundacji Praw Budowlańca. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Praw Budowlańca z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiździsta 62/12/12, 53-413, e-mail: kontakt@fundacjaprawbudowlanca.pl

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym linkiem: https://www.generalniwykonawcy.pl/kontakt.html

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Fundacji Praw Budowlańca we Wrocławiu następuje za pomocą adresu e-mail: kontakt@fundacjaprawbudowlańca.pl


Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację Praw Budowlańca we Wrocławiu. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.
Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez serwisy Fundacji Praw Budowlańca we Wrocławiu nie są i nie będą poddawane profilowaniu.


Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

– Postanowienia ogólne

– Cel i zakres zbierania danych

– Podstawa przetwarzania danych

– Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

– Pliki „Cookies”

– Postanowienia końcowe


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu GeneralniWykonawcy.pl,  https://generalniwykonawcy.pl  jest:

FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715, Ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław \”Sky Tower\”, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@fundacjaprawbudowlanca.pl, zwana dalej \”Administratorem\” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem, 

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Portalu GeneralniWykonawcy.pl


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

Imię i nazwisko, nazwa firmy,

Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

Numer telefonu,

Numer NIP,

Adres e-mail,

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Skleu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z Portalu GeneralniWykonawcy.pl, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Portalu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.


PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@e-budowlani.pl.


PLIKI \”COOKIES\”

Portal GeneralniWykonawcy.pl Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Portalu. W plikach „cookies\” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach Portalu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Portalu). 

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Portalu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Portalu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Portalu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Portalu. 

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Portalu GeneralniWykonawcy.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.